Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i Fundusze

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" .

Projekt realizowany jest od 2007 i zostanie zakończony w 2015 roku. Źródło finansowania ma stanowić III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). Całkowita wartość brutto projektu wynosi ponad 172 mln PLN.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/10-00 dla projektu została zawarta w dniu 29.08.2011 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu w naszym nadleśnictwie zrealizowano następujące działania:

  • Budowa zbiorników małej retencji
  • Budowa i przebudowa przepustów o świetle dostosowanym do wód wezbraniowych
  • Budowa brodów
  • Budowa zastawek
  • Przebudowa szlaków zrywkowych stokowych na warstwicowe
  • Budowa wodospustów

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

Oficjalna strona projektu:

http://www.POIS.gov.pl