Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski

Wejście główne do budynku do siedziby znajduje się od strony ulicy Obrońców Pokoju z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej, po schodkach.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy przy użyciu specjalistycznej windy, która prowadzi do szerokiego korytarza, a potem korytarzem bezpośrednio do sekretariatu.

Wejście główne prowadzi do małego holu oraz sekretariatu, gdzie istnieje możliwość załatwienia spraw przez osoby niepełnosprawne.

Wejście od podwórza Nadleśnictwa jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze przebiegają na jednym poziome na długości całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada windy tylko schody, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr 75 782 33 80 lub e-mailowo na adres lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl .