Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią ok 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszary ochrony siedlisk (SOO).Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one ok 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest sześć obszarów Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nad Bobrem"

Obszar obejmuje koryto Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład której wchodzą m.in. bazalty, wapienie i piaskowce. Liczne doliny bocznych dopływów tworzą głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Jest to trzecie co do wielkości skupisko płatów priorytetowego siedliska grądu zboczowego Aceri-Tilietum. Do doskonale zachowanych należą bardzo bogate w gatunki wilgotne murawy bliźniczkowe koło Wojciechowa, zaś na łąkach i bogatych w storczyki murawach kserotermicznych koło Radomic między Wleniem a Wojciechowem, notowano znaczące dla regionu sudeckiego populacje Modraszka nausithous, Modraszka telejus oraz Lycaena dispar.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie"

Jest to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną (występują tu wapienie, bazalty i serpentynity) oraz silnym zróżnicowaniem morfologicznym (liczne, głęboko wcięte wąwozy z reliktowymi koloniami górskich i rzadkich gatunków roślin i zwierząt) i niskim stopniem zagospodarowania. Obszar jest kluczowym dla zachowania siedlisk : 9810, *91I0, 9190, 9130, 6110, 8220, 8130, 7230, 6410 i 6210 w regionie dolnośląskim. Bogata flora roślin naczyniowych z kilkunastoma gatunkami storczyków oraz rzadkie gatunki roślin niższych. Prawdopodobnie występują tu: ginący mieczyk błotny  (w 2003 roku odnotowano tylko jeden pęd) oraz zanokcica serpentynowa (na jednym stanowisku regularnie obserwuje się 28 do 31 okazów). Natomiast znajduje się tu jedno z dwóch odkrytych w Polsce stanowisk włosocienia cienistego Trichomanes speciosus - jedyne potwierdzone w roku 2008. Znajdujące się na terenie ostoi Jaskinie
Połomu są jednym z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. (zimuje tu w sumie ok. 400 osobników z 10 gatunków) oraz największym zimowiskiem nocka dużego i nocka rudego na Dolnym śląsku. Jest to także jedno z dwu znanych z południowo - zachodniej Polski stanowisk zimowych nocka łydkowłosego oraz ważne zimowe stanowisko mopka.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Żerkowice Skała"

Jedna z niewielu dobrze zachowanych wysp leśnych na terenie Pogórza Izerskiego, z wieloma skałami i
ostańcami skalnymi. Obszar szczególnie istotny, gdyż znajduje się w zasięgu referencyjnym Trichomanes
speciosum, dla którego występują tutaj doskonałe siedliska (głębokie szczeliny skalne w otoczeniu lasu
liściastego), identyczne jak w przypadku znanych stanowisk koło Lwówka śląskiego i Złotoryi. Mimo poszukiwań
gatunku do tej pory nie odnaleziono, jednak jego występowanie jest tutaj bardzo prawdopodobne i będzie on
przedmiotem dalszych poszukiwań.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góra Wapienna"

Góra Wapienna jest kilkuwierzchołkowym szczytem o wysokości 507m n.p.m. w południowo-zachodniej części
Małego Grzbietu. Wznosi się pomiędzy Siedlęcinem a Płoszczynką.Na Górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z
XVIII i XIX wieku, które służyły do wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach.Kluczowe dla tego terenu są dobrze zachowane płaty kwaśnej i
żyznej buczyny, stanowiące większość kompleksu leśnego oraz występujący u stóp góry płat murawy
bliźniczkowej.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy"

Doskonale zachowana rzeka nizinna z zachowanymi fragmentami lasów łęgowych, łąkami świeżymi i
zalewowymi oraz zbiorowiskami ziołoroślowymi.Bogate siedliska fauny bezkręgowej,
obszar kluczowy dla zachowania Osmoderma eremita w Polsce Zachodniej.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostrzyca Proboszczowicka"

Na powierzchni ponad 3 ha występuje ciepłolubny klonowo-lipowy las zboczowy Aceri-Tilietum o naturalnej
strukturze przestrzennej. Jest to jedyne znane stanowisko ciepłolubnej formy Aceri-Tilietum w Polsce.