Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Lwówek Ślaski jest bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 270 szt., saren 3440 szt., a dzików 1280 szt., lisów 540 szt.,  borsuków 260 szt. Z gatunków chronionych  spotkać można wydrę, bobra.Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, borsuki, jenoty, szop pracz, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, borsuki, jenoty, szop pracz, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Nadleśnictwo Lwówek Śląski nadzoruje gospodarkę łowiecką w 13 obwodach dzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne oraz dwa obwody  leśne.