Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne dotyczące powierzchni reprezentatywnych i drzewostanów HCVF

 

Aktualizacja 11.03.2022 - zmienione zostały nazwy załączników błędne sformuowanie "drzewostany reprezentatywne" zastąpiono poprawną nazwą "ekosystemy reprezentatywne"

 

         Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni reprezentatywnych oraz drzewostanów HCVF, których zakres obrazują tabele stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2. 

 

        Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Lwówek Śląski ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl do dnia 29.03.2022r.

 

        Ponadto informujemy, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022r. poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.

 


Drzewostany HCVF

Definicja HCVF (z ang. High Conservation Value Forests) lasy o wysokich walorach kulturowo przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla tradycji i tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w tych lasach w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się jedynie do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń mogących obniżyć ich wartość kulturowo - przyrodniczą fragmenty HCVF zostaną objęte monitoringiem.