Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

***
 

Leśnictwo Ustronie

Na terenie Leśnictwa Ustronie znajduje się Ogródek dendrologiczny "Uroczysko Piekiełko" - urocze miejsce w środku Włodzickiego Lasu, gdzie realizowane są zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji leśnej.

Leśnictwo Nowogrodziec

W lasach leśnictwa Nowogrodziec znajdujemy "pamiątki"  po walkach w czasie II wojnie światowej  w postaci postrzelanych drzew.

Leśnictwo Czaple

Na terenie Leśnictwa Czaple znajduje się kilka krzyży pokutnych - to monolityczne, proste i surowe kamienne formy w kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu, w którym dokonało się morderstwo.

Leśnictwo Kotliska

Występujące na terenie Leśnictwa Kotliska skałki "Szwajcaria Lwówecka" to największe poza Górami Stołowymi zgrupowanie piaskowcowych form skalnych.

Leśnictwo Gradówek

W Leśnictwie Gradówek znajduje się wieża przeciwpożarowa. Dzięki obserwacji lasów z wieży przeciwpożarowej możemy bardzo szybko zlokalizować zagrożenie.

Leśnictwo Pławna

W leśnictwie Pławna znajduje się zachowawcza plantacja jodły pospolitej, służąca zachowaniu zasobów genowych tego gatunku.

Leśnictwo Bielanka

Ciekawym Pomnikiem przyrody nieożywionej w Leśnictwie Bielanka jest Jaskinia "Zimna dziura" , z której  wydobywa się mocno nasycone parą powietrze o stałej temperaturze 9 stopni C.

Leśnictwo Ubocze

Jezioro Pokuta - sztuczne jezioro w Uboczańskim Lesie, powstałe na początku XX wieku po zatopieniu kopalni wapienia krystalicznego.

Leśnictwo Wleń

W miejscowości Bystrzyca k. Wlenia rośnie drugie najstarsze drzewo w Polsce - cis w wieku ponad 800 lat.

Leśnictwo Łupki

Rezerwat Góra Zamkowa w Leśnictwie Łupki chroni zespół grądów pokrywających stromy stok, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami. Największą atrakcją rezerwatu jest położony na jego skraju Zamek Lenno o 900-letniej historii.

Leśnictwo Czernica

W pobliżu miejscowości Modrzewie w ramach projektu Retencji górskiej wybudowano kompleks koralikowych zbiorników wodnych.

Leśnictwo Lubomierz

W Leśnictwie Lubomierz znajdujemy Ścieżkę edukacyjną w Lubomierskim Lesie. Na kolejnych przystankach ścieżki możemy poznać tajemnice zwierząt występujących w naszych lasach. Ścieżka połączona jest z parkingiem leśnym oraz Drogą Krzyżową w Lubomierskim Lesie. Serdecznie zapraszamy.

Leśnictwo Maciejowiec

Dziki Wąwóz - dolny odcinek Maciejowickiego Potoku w Leśnictwie Maciejowiec - to miejsce szczególnie malownicze. W korycie potoku i na ścianach wąwozu odsłaniają się skałki, a na styku granitów i łupków, znajduje się niewielka kaskada zwana Dzikim Wodospadem.

Leśnictwo Płoszczyna

Na Górze Wapiennej w Leśnictwie Płoszczyna znajdują się ruiny wapienników z XVIII i XIX wieku, które służyły do wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach.

Leśnictwo Siedlęcin

Miejscem wartym zobaczenia jest Perła Zachodu. Jest to Gościniec  z 1927 roku, położony nad Jeziorem Modrym w Borowym Jarze. Wiedzie tu od Jeleniej Góry bardzo popularna i malownicza ścieżka rowerowa.