Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Stop pożarom w lasach

Stop pożarom w lasach

Ludzie odpowiadają za powstanie 90 % pożarów w lasach

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.
 


Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:
1.    palone w pobliżu lasu ogniska,
2.    niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
3.    nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
4.    przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
5.    iskry z pojazdów szynowych i innych,
6.    umyślne podpalenia.
Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:
 
1.    W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
o    rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
o    wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
o    palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2.    W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
3.    Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
4.    Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
5.    Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
o    0 - brak zagrożenia,
o    I - zagrożenie małe,
o    II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
o    III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719)

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.

Kodeks wykroczeń USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 1971 Nr 12 poz. 114 ze zmianami)
Art. 82. § 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
 § 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.